НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Седмично учебно разписание за II срок

Седмично разписание

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на ДУ Нювваб

Държавна агенция за закрила на детето Информация за социалните услуги в общността за деца

Превенция на насилието и агресията – добри практики

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Описания на административните услуги

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Образец на заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( в сила от 20212022 учебна година). Образец на заявление

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Защита на лични данни

Регистър на дейности по обработване на лични данни

Регистър на лицатата, които обработват лични данни